A Cstv. 63/B. § (1) bek. szerinti felhívás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a könyvvezetés és a nyilvántartások hiányai miatt a felszámolási eljárást az általános szabályok szerint nem lehet lebonyolítani, vagy az adós vagyona a felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, a felszámoló az 1991. évi XLIX tv. (Csődtv.) 63/B. § alapján kezdeményezi a törvényszéknél a felszámolási eljárás egyszerűsített módon történő befejezését. Vonatkozó jogszabály alapján a felszámoló a honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be.

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi ügy(ek)ben a felszámoló egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván az illetékes Törvényszékhez benyújtani.


Ajánlattételi felhívás

elhunyt magánszeméllyel szemben fennálló követelés

Tisztelt Érdeklődő(k)!

A De Lege lata Zrt. (2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28., cégjegyzékszám: 13-10-042175, adószám: 27964688-2-13), mint a RIKEBO Kft. ''f.a.'' (székhely: 7632 Pécs, Megyeri út 66.; cégjegyzékszám: 02-09-071043; adószám: 13820341-2-02) PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK 7.Fpk.1/2022/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója az adós társaság elhunyt egyedüli tulajdonossal szembeni:

58 736 549 Ft, azaz ötvennyolcmillió-hétszázharminchatezer-ötszáznegyvenkilenc forint összegű elhunyt magánszeméllyel szembeni, kölcsön jogcímen fennálló követelést értékesíti.

Becsérték: 30 000 forint.

Kikiáltási ár (minimálár): 30 000 forint.

A követelés megtérülése bizonytalan, a követelés nem biztosított. A kölcsönszerződés a felszámolónak nem került átadásra, az nem áll rendelkezésre.

A felszámoló a követelés behajthatóságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A követelés dokumentumai megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A Követeléseket megalapozó dokumentumok az ajánlattétel benyújtásának kezdő időpontját követő 2. munkanaptól az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárát megelőző munkanapig tekinthetőek meg munkanapokon 10:00 és 13:00 óra közötti időpontban, a De Lege lata Zrt. székhelyén (1107 Budapest, Mázsa utca 9.). Az időpontot három munkanappal előzetesen egyeztetni kell 06709356493 telefonszámon. A Követelésekre vonatkozó dokumentációt egyszerre egy ajánlattevő vagy meghatalmazással rendelkező képviselője tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot aláírta. Az ajánlattevők az iratanyagról másolatot nem készíthetnek. A dokumentáció megtekintése ingyenes, annak egyetlen feltétele a titoktartási nyilatkozat aláírása.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Áfa fizetési kötelezettség nem terheli.

Az Engedményező a Ptk. 6:196.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Követeléshez kapcsolódó valamennyi rendelkezésére álló dokumentumot, valamint a Követelés átruházásának megtörténtét rögzítő engedményezési okiratot és teljesítési utasítást, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján Engedményes részére a teljes vételár kiegyenlítését követő 3 (három) munkanapon belül átadja.

Ajánlattételi határidő:

Az ajánlattételi felhívástól számított 15. (tizenöt) napon, azaz 2022.09.26. napja 10.00 óra

Aláírással/cégszerű aláírással ellátott ajánlatát egyidejűleg várjuk a következő e-mail címre:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ajánlat(ok) elbírálásának ideje:

2022.09.26. napja 14.00 óra

A benyújtott ajánlatok hiánypótlási felhívás nélkül kerülnek elbírálásra.

A szerződéskötés tervezett időpontja:

A jelen felhívásunk eredményéről szóló jegyzőkönyv 2022.09.26. napja és ezt követő 3 (három) munkanapon belül kerül megkötésre az engedményezési szerződés.

A teljes vételár kiegyenlítése az engedményezési szerződés aláírását követő 3 (három) munkanapon belül kiállított számla alapján.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevővel kössön szerződést.

A felszámoló jogosult a felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonni.

Kelt: 2022.09.12.

Czumbel Zoltán
felszámolóbiztos
RIKEBO Kft. ''f.a.''